iPhone X 64GB

24/10/2018

Hỗ trợ chép nhạc, phim, video, chuyển danh bạ hình ảnh, cài ứng dụng.